Xây dựng quy hoạch được quy định như thế nào thời kì 2021 – 2030?  

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc thực hiện thi hành Luật Quy hoạch. Chính phủ đề nghị các bộ, các cơ quan ngang bộ thực hiện quy tụ nguồn lực tổ chức xây dựng quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 dựa trên quy định của Luật Quy hoạch. Sau đó trình lên Thủ tướng để xem xét và phê duyệt trước ngày 31/12/2020.

Bên cạnh đó kết hợp với các cơ quan tiến hành xây dựng quy hoạch quốc gia, quy hoạch diện tích biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và xây dựng quy hoạch tỉnh dựa trên các quy định trong Luật quy hoạch. Cùng với đó thực hiện lập kế hoạch vốn cho việc xây dựng quy hoạch ngành quốc gia cho giai đoạn phát triển 2021 – 2030. Sau đó gửi lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý 2 năm 2018. Cuối cùng trình lên các cấp có thẩm quyền để phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn tuân theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Ngoài ra nghị quyết còn cho phép sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã cấp cho các Bộ, ngành trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn thời kì 2016 – 2020. Bên cạnh đó việc xây dựng quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 có thể sử dụng nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã phân bổ trong dự toán năm 2018 của các bộ và ngành dựa trên Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Mặt khác Chính Phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức và làm việc cùng các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện xây dựng Nghị định quy định cụ thể thi hành một số điều trong Luật Quy hoạch. Đồng thời báo cáo Chính Phủ trong tháng 2 năm 2018. Song song với đó nghiên cứu và công bố Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế – kĩ thuật lập, xác minh và ban hành, điều chỉnh các nội dung quy hoạch, trong tháng 3 năm nay.

Riêng Bộ Tài chính được Chính phủ chỉ định chủ trì thực hiện cùng các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành nghiên cứu và công bố Thông tư hướng dẫn về giá trong họat động quy hoạch tuân theo Luật Quy hoạch trong quý II năm nay.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nếu gặp phải khó khăn nằm ngoài quyền hạn thì các đơn vị cần trình báo lên Thủ tướng để xin ý kiến giải quyết. Còn lại các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có trách nhiệm và phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nghị quyết.

 

 

 

Bình luận

Bình luận

PDF Creator    Send article as PDF   
Sala_Garden

Recommended For You